Czytanie sprawozdań finansowych: analiza, interpretacja, ocena - e-learning

e-kurs
2018-03-20
Online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!
Sprawozdanie finansowe jest jednym z podstawowych źródeł informacji o firmie i jego kondycji finansowej. Dostarcza zarówno informacji historycznych, jak i wskazówek dotyczących pożądanych działań na przyszłość. Dzięki rozumieniu sprawozdania finansowego będziesz potrafił oceniać trendy, zagrożenia i wytyczać pożądane kierunki działań. Znajomość niuansów i umiejętność analizy poszczególnych elementów sprawozdania pozwoli Ci reagować w przypadkach niepewnych i podejrzanych - co wpłynie bezpośrednio nie tylko na przyszłość firmy, którą zarządzasz lub nadzorujesz, ale również na pracę zespołu odpowiedzialnego za sytuację firmy.

Biorąc udział w e-kursie uzyskasz praktyczną wiedzę jak czytać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także, w jaki sposób interpretować inne ważne dane zawarte w sprawozdaniu finansowym i jak wykorzystać w zarządzaniu informacje dostarczone przez sprawozdania finansowe. W części e-kursu poświęconej analizie zwrócimy Twoją uwagę na to, jak liczyć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe i jak możesz wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy.


Tryb zajęće-kurs - uczestniczysz kiedy chcesz
Cenakoszt kursu to do ustalenia netto, czyli 479,70 zł brutto
Cena obejmujemateriały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do testów on-line, płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu, certyfikat poświadczający ukończenie kursu
MiejsceOnline

Informacje o e-kursie
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz
 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
 • Istota sprawozdań finansowych
 • Znaczenie sprawozdań finansowych
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Cele i zakres badania sprawozdań finansowych
 1. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
 • Istota analizy finansowej
 • Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
 • Czytanie sprawozdań finansowych
 • Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 1. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)
 • Porównywalność sprawozdań finansowych
 • Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
 • Sprawozdania finansowe przygotowane wg ustawy o rachunkowości a wg MSSF/MSR
 • Szczególny moment dla analizy sprawozdania - zastosowanie MSSF po raz pierwszy
 • Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
 • Przykłady zastosowania kreatywnej rachunkowości
 • Wpływ wartości szacunkowych na sprawozdania finansowe
 1. Bilans i jego analiza
 • Istota bilansu
 • Charakterystyka aktywów bilansu
 • Charakterystyka pasywów bilansu
 • Wycena składników aktywów i pasywów
 • Analiza struktury i dynamiki bilansu
 • Analiza powiązań aktywów i pasywów
 1. Rachunek zysków i strat
 • Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
 • Układ rachunku zysków i strat
 • Przychody i zyski
 • Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
 • Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
 1. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Analiza struktury i dynamiki przepływów pieniężnych
 • Wskaźniki w analizie przepływów pieniężnych
 1. Analiza sytuacji kapitałowej
 • Kapitały jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa
 • Kryteria klasyfikacji kapitałów
 • Kapitały własne i obce
 • Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe
 • Kapitały zewnętrzne i wewnętrzne
 • Analiza wielkości i zmian kapitałów
 • Analiza struktury kapitałów
 • Relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów
 • Wpływ struktury kapitałów na rentowność kapitałów własnych
 1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Istota i cele zestawienia
 • Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 1. Wykorzystanie innych sprawozdań do analizy sytuacji podmiotu
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego
 1. Analiza sprzedaży
 • Znaczenie analizy sprzedaży
 • Analiza wielkości sprzedaży
 • Analiza dynamiki sprzedaży
 • Analiza struktury sprzedaży
 • Analiza opłacalności sprzedaży
 • Możliwości wzrostu sprzedaży
 1. Analiza kosztów
 • Istota, cel i zakres analizy kosztów
 • Analiza kosztów całkowitych w układzie rodzajowym
 • Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym
 • Analiza kosztów bezpośrednich
 • Analiza kosztów pośrednich
 • Analiza kosztów ogólnych
 • Analiza kosztów jednostkowych
 1. Analiza zysku
 • Zysk jako kryterium efektywności działalności przedsiębiorstwa
 • Podstawowe rodzaje zysku i sposób ich ustalania
 • Porównawcza analiza zysku
 • Przyczynowa analiza zysku
 • Analiza zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami i zyskiem
 1. Wskaźnikowa analiza rentowności
 • Pojęcie rentowności
 • Wskaźniki rentowności aktywów
 • Wskaźniki rentowności sprzedaży
 • Wskaźniki rentowności kapitałów
 • Wskaźniki rynku kapitałowego
 • Układy piramidalne wskaźników rentowności
 1. Analiza płynności finansowej
 • Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
 • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie bilasnu
 • Wskaźniki płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pienieznych
 1. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
 • Analiza obrotowości majątku
 • Analiza rotacji zapasów
 • Analiza rotacji należności
 • Okres spłaty zobowiązań
 • Analiza cyklu środków pieniężnych
 • Analiza kapitału obrotowego
 1. Analiza wspomagania finansowego
 • Wybór źródeł finansowania
 • Analiza poziomu zadłużenia
 • Analiza wypłacalności
 • Dźwignia finansowa
 1. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
 • Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
 • Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
 • Przewidywanie sytuacji finansowej
 • Analiza dyskryminacyjna
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora