E-szkoła podatkowa

e-kurs
2018-04-30
online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Od podstaw do biegłości - taki cel przyświeca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szkołę podatkową. To wyjątkowy e-kurs, ponieważ pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z podatkami. Ale i ci, którzy już mają pewien staż, nie powinni rezygnować z udziału w kursie. Dzięki niemu nie tylko usystematyzują i utrwalą posiadane wiadomości, lecz także zdobędą nową wiedzę, a przede wszystkim - dzięki wielu praktycznym przykładom, omówieniom i analizom - nauczą się, jak stosować ją w praktyce.

Program e-szkoły podatkowej został tak skonstruowany, aby kolejne lekcje wiązały się z poprzednimi, by nie było problemu ze zrozumieniem coraz trudniejszego materiału. Lekcji jest 20 i to od Ciebie zależy tempo nauki. Jeśli akurat nie masz czasu, musisz wyjechać, zajmują Cię sprawy rodzinne, możesz przerwać kurs, aby powrócić do niego, kiedy będziesz miał czas.

Jak przebiega e-kurs?
Materiały szkoleniowe będą przesyłane co tydzień w formie e-booka zawierającego jedną lekcję na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez trenerów działu szkoleń podatki.biz.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami oraz dodatkami.

Organizator: Podatki biz
 • Lekcja 1. System podatkowy
  Lekcja zawiera ogólną charakterystykę głównych podatków i opłat o charakterze podatkowym wraz z krótkim opisem regulacji prawnych, normujących te podatki. W lekcji omawiamy między innymi podział podatków na pośrednie i bezpośrednie, przedstawiając:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatki i opłaty lokalne
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek rolny i leśny
  • podatki - akcyzowy, od gier, tonażowy i od wydobycia niektórych kopalin.
 • Lekcja 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych - wprowadzenie
  Lekcja zawiera omówienie konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opis podobieństw i różnic w konstrukcji tych podatków. W lekcji omawiamy poszczególne grupy podatników, różnice w opodatkowaniu w obrębie jednej grupy oraz cechy zryczałtowanych form opodatkowania.
 • Lekcja 3. Przychody w podatkach dochodowych
  W lekcji zajmujemy się szczegółowym omówieniem rodzajów źródeł przychodów i przychodami z tych źródeł. Omawiamy różnice dotyczące sposobu traktowania poszczególnych przychodów u różnych podatników, przygotowując uczestników e-kursu do wprowadzenia pojęcia kosztów uzyskania przychodów.
 • Lekcja 4. Koszty uzyskania przychodu - część I
  W lekcji przedstawiamy definicję kosztów uzyskania przychodów - koncentrujemy się na jej stosowaniu w praktyce przez organy podatkowe. Omawiamy zasadę zabezpieczania i zachowania źródła przychodów, ogólne zasady dotyczące dowodzenia zasadności kosztów, a także podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie (ze wskazaniem, dlaczego podział ten ma istotne znaczenie).
 • Lekcja 5. Koszty uzyskania przychodów - część II: wyłączenia z katalogu kosztów, sytuacje sporne, linia orzecznicza
  Koszty uzyskania przychodów to jeden z głównych obszarów sporu między podatnikami a administracją podatkową. W lekcji omawiamy, jakie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania, jakie mogą zostać za koszty uznane po spełnieniu określonych warunków, a jakie są wątpliwe dla fiskusa. Przedstawiamy orzecznictwo sądów administracyjnych w odniesieniu do najczęściej występujących kontrowersji.
 • Lekcja 6. Trudne zagadnienia w podatkach dochodowych
  Zajmiemy się omówieniem zagadnień związanych ze zdarzeniami często występującymi, sprawiającymi spore trudności i mającymi duży wpływ na ustalenie dochodu (a w konsekwencji podatku), takimi jak: różnice kursowe, stosowanie metod amortyzacji, postępowanie z wierzytelnościami przedawnionymi i zagrożonymi. Opiszemy również zasady opodatkowania stron umów leasingu i umów o podobnym charakterze.
 • Lekcja 7. Opodatkowanie dochodów z zagranicy. Unikanie podwójnego opodatkowania. Podmioty powiązane i transakcje z podmiotami powiązanymi.
  Zajmiemy się opodatkowaniem dochodów uzyskanych za granicą. Na przykładach omówimy obie stosowane obecnie metody unikania podwójnego opodatkowania. W dalszej części zajmiemy się obszarem szczególnie wrażliwym i będącym obecnie pod szczególnym nadzorem administracji podatkowej, czyli transakcjami dokonywanymi między podmiotami powiązanymi.
 • Lekcja 8. Podatki zryczałtowane
  Opiszemy podatki, których wysokość ustala się w sposób odmienny niż przy zasadach ogólnych. Omówimy różne rodzaje zryczałtowanych podatków dochodowych, w tym ryczałt ewidencjonowany i opodatkowanie w formie karty podatkowej.
 • Lekcja 9. Wprowadzenie do podatku VAT
  Od tej lekcji rozpoczyna się bardzo ważna część e-szkoły podatkowej, poświęcona podatkowi od towarów i usług. To podatek, którego rozliczanie jest najtrudniejszą sztuką - my zaczniemy od omówienia konstrukcji i roli VAT oraz rodzajów czynności podlegających i niepodlegających temu podatkowi. Przedstawimy różnice pomiędzy towarem i usługą w systemie VAT.
 • Lekcja 10. Podatek VAT - ustalenie podstawy opodatkowania i właściwej wysokości stawki podatku. Zwolnienia
  Omówimy, w jaki sposób należy ustalać podstawę opodatkowania poszczególnych czynności w obrocie krajowym. Przedstawimy zasady stosowania obniżonych stawek podatku, a także zwolnienia w VAT i warunki ich stosowania.
 • Lekcja 11. Podatek VAT - kasy i urządzenia fiskalne
  Szczególną kategorią podatników VAT są podatnicy zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. Samo ustalenie, kto jest zobowiązany do rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych, nie jest skomplikowane, o czym przekonacie się w trakcie lekcji. Jednak już prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków dokumentacyjnych, technicznych i innych związanych z eksploatacją kasy wymaga bardziej szczegółowego omówienia - i to właśnie stanowi przedmiot lekcji 11.
 • Lekcja 12. Podatek VAT - dokumentowanie obrotu
  Tym razem zajmiemy się dokumentami znajdującymi zastosowanie w obrocie opodatkowanym VAT. Przedstawimy zagadnienia związane z fakturami i e-fakturami, paragonami fiskalnymi i notami. Omówimy również zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT.
 • Lekcja 13. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
  Odmienność uregulowań dotyczących obrotu w kraju i za granicą sprawia podatnikom wiele problemów. W tej lekcji wyjaśnimy zasady opodatkowania dostaw towarów i usług do krajów UE i krajów spoza UE oraz zasady postępowania przy nabyciach z tych krajów.
 • Lekcja 14. Podatek VAT do odliczenia i do zwrotu
  Podatek VAT ma dwie strony. Nie tylko go naliczamy przy sprzedaży, ale również odliczamy przy zakupach. I właśnie odliczanie podatku stanowi jedną z największych praktycznych trudności, z jaką spotykają się podatnicy VAT. Szczególne uregulowania, podejrzliwość fiskusa i procedury kontrolne powodują, że podatnicy bardzo obawiają się tej części rozliczania podatku od towarów i usług. W lekcji przedstawimy zasady, na jakich możemy VAT odliczyć, starać się o jego zwrot, dokonać korekty jego wysokości i skorzystać z tzw. ulgi na złe długi w VAT.
 • Lekcja 15. Podatek od nieruchomości
  Podatek od nieruchomości należy do kategorii podatków lokalnych. Ze względu na swoją powszechność wart jest szczególnie uważnego potraktowania. W tej lekcji, poświęconej wyłącznie podatkowi od nieruchomości, wyjaśnimy, kto jest podatnikiem tego podatku, jaki jest przedmiot opodatkowania, jak należy ustalić podatek, czym różni się opodatkowanie budynków i budowli. Przedstawimy też, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Lekcja 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  Podobnie jak podatek od nieruchomości, i ten podatek należy do powszechnie płaconych - w obrocie zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami, z tytułu dokonywanych przez nich niektórych czynności. W lekcji omawiamy kategorie podatników, zwolnienia w podatku, stawki podatkowe oraz - co najbardziej istotne - sposób ustalenia podstawy opodatkowania PCC.
 • Lekcja 17. Podatek od spadków i darowizn
  Dziedziczenie to nie tylko przysporzenie majątkowe, lecz także obowiązki, w tym podatkowe. W lekcji omówimy poszczególne grupy podatników, zobowiązane do naliczenia i odprowadzenia podatku. Zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi momentu powstania obowiązku podatkowego, osób zobowiązanych do zapłaty podatku, sposobów na jego zmniejszenie lub uniknięcie. Co istotne, omówimy zasady opodatkowania zbycia majątku otrzymanego w spadku - w tym momencie działamy bowiem na styku podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego. Przedstawimy również zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz warunki, jakie należy spełnić, aby z nich skorzystać.
 • Lekcja 18. Pozostałe podatki i opłaty
  Lekcję tę poświęcamy podatkom dotychczas szczegółowo nieomówionym. Będzie to między innymi: podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, akcyzowy oraz podatek od gier. Przedstawimy kategorie podatników i ich obowiązki związane z naliczeniem i odprowadzaniem podatku.
 • Lekcja 19. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa - czyli co możemy, a czego nam nie wolno
  Przedostatnia lekcja e-szkoły podatkowej zawiera informacje dotyczące naszych praw i obowiązków w trakcie czynności kontrolnych i związanych z nimi. Omawiamy prawa i obowiązki podatników, zasady rządzące postępowaniem podatkowym, główne reguły, do których muszą stosować się organy Krajowej Administracji Skarbowej. Przedmiotem lekcji jest również opisanie możliwości, jakie mamy w trakcie kontroli i po jej zakończeniu.
 • Lekcja 20. Obrona przed sankcjami
  Każdy podatnik musi liczyć się z możliwością ukarania. Nawet przy zachowaniu należytej staranności może zdarzyć się sytuacja, w której popełnimy wykroczenie skarbowe (lub - co gorsza - przestępstwo). Możemy przeciwdziałać takim sytuacjom na dwa sposoby: zapobiegać, a jeśli najgorsze się już wydarzy - unikać kary lub ją minimalizować. W lekcji zajmujemy się interpretacjami podatkowymi, sposobem ich formułowania, zasadami składania i zakresem ochrony, jaką dają podatnikom. Omawiamy najważniejsze regulacje Kodeksu karnego skarbowego i sposób ustalenia wysokości grzywien. Radzimy, jak skorzystać z czynnego żalu, aby uniknąć kary, oraz jak przeprowadzić kontrolę wewnętrzną i złożyć prawidłową korektę deklaracji - co również pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji błędu lub niedopatrzenia.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora