Księgowość projektów unijnych - e-learning

e-kurs
2018-03-15
Online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!
Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju dotacji, funduszy pomocowych oraz dofinansowania inwestycji i projektów otrzymywanych od instytucji unijnych. Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcję z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o środki - ale praktycznie to dopiero początek długiej drogi. Wydatki należy bowiem prawidłowo udokumentować i rozliczyć, a korzystanie z dotacji komplikują dodatkowo kwestie związane z rachunkowością i podatkami. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten e-kurs.

Dzięki niniejszemu e-szkoleniu Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.


Tryb zajęće-kurs - uczestniczysz kiedy chcesz
Cenakoszt kursu to do ustalenia netto, czyli 479,70 zł brutto
Cena obejmujemateriały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do testów on-line, płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu, certyfikat poświadczający ukończenie kursu
MiejsceOnline

Informacje o e-kursie
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz
 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych
 • Wprowadzenie do tematyki szkolenia: definicja legalna dotacji, rodzaje dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Podział dotacji ze środków europejskich na rodzaje: fundusze strukturalne i inne
 • Dokładny podział funduszy strukturalnych: fundusze EFS, EFRR i FS, i co z tego wynika dla księgowości
 • Bezzwrotna pomoc zagraniczna - charakterystyka dotacji z tych środków
 • Środki na realizację WPR i EFRG
 • Środki z EFR
 • Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 1)
 • Podział dotacji na tzw. miękkie i twarde - charakterystyka pod kątem księgowania
 • Obowiązek wyodrębnionej ewidencji księgowej - regulacje europejskie oraz przepisy polskiego prawa w tym zakresie
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych i WNiP:
 • rodzaje współfinansowania środków trwałych - dotacja do zakupu środka trwałego, dotacje do finansowania środków trwałych, dofinansowanie do amortyzacji
 • amortyzacja jako wkład niepieniężny do projektu
 • dokumenty księgowe, które należy zgromadzić przy zakupie środka trwałego z dotacji - checklist
 • księgowanie zakupu środka trwałego i jego amortyzacji na przykładach wraz z dekretami, w tym: księgowanie częściowego zakupu środka trwałego, księgowanie amortyzacji, księgowanie amortyzacji jako wkładu niepieniężnego
 • praktyczne problemy z księgowaniem środków trwałych i WNiP kupowanych z dotacji
 • specyficzne wymogi dotyczące dokumentacji zakupu środków trwałych i WNiP w projektach europejskich - jaką dodatkową dokumentację należy zgromadzić - checklist
 • Prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe w projektach, działalność innowacyjna - ujęcie rachunkowe oraz spojrzenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego
 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (część 2)
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych:
 • obowiązek wyodrębnionych kont bankowych, obowiązek lub zakaz dokonywania transakcji gotówkowych w projektach - wprowadzenie
 • dekretacja i księgowanie środków pieniężnych na przykładach
 • praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu ewidencji bankowych projektu oraz ewidencji kasowych
 • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków:
 • rodzaje rozrachunków, które są wymagane prawem w przypadku realizacji projektów - obligatoryjne, oraz te, które stosujemy w praktyce - fakultatywne
 • dekretacja i księgowanie rozrachunków
 • ulga na złe długi a rozrachunki z tytułu realizacji projektów
 • praktyczne problemy w dekretacji i księgowaniu rozrachunków projektu
 • Wyodrębniona ewidencja przychodów:
 • przychód z tytułu realizacji projektu a wpływ dotacji na konto bankowe beneficjenta
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • dekretacja i księgowanie wpływu dotacji na rachunek bankowy zarówno z tytułu zaliczki, refundacji, jak i innych rozliczeń
 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym (część 3)
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów:
 • koszty prowadzone w układzie wyłącznie rodzajowym - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne
 • koszty prowadzone w układzie według miejsc powstawania kosztów - bilansowe ujęcie kosztów w projekcie - wymogi obligatoryjne
 • koszty prowadzone równolegle w dwóch układach kosztowych - zagadnienia praktyczne
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie rodzajowym - przykład
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w układzie według miejsc powstawania kosztów - przykład
 • plan kont w zakresie kosztów prowadzonych w obu układach - zagadnienia praktyczne i przykłady
 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym (część 4)
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów (ciąg dalszy):
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: amortyzacja środków trwałych i WNiP, środki trwałe w budowie, prace inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe, badania naukowe - przykłady i problemy praktyczne
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: wynagrodzenia - stosunek pracy, umowy cywilnoprawne - przykłady i zagadnienia praktyczne
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: podróże służbowe, zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu itp.
 • dekretacja i księgowanie kosztów projektu w dwóch układach ewidencyjnych w zakresie: koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 • dekretacja i księgowanie kosztów w układzie pozabilansowym
 1. Budżet projektu
 • Budżet projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy a harmonogram płatności - wprowadzenie
 • Rodzaje budżetów w projektach, budżet zadaniowy
 • Koszty pośrednie (ogólne, overheads)
 • Koszty bezpośrednie w podziale na zadania/etapy - powiązanie z ewidencją księgową
 • Powiązanie budżetu projektu z planem kont - wyodrębniona ewidencja księgowa na przykładach
 • Harmonogram płatności - zmiany w harmonogramie i skutki w rachunkowości projektu
 1. Ogólne zasady kwalifikowalności projektów
 • Kwalifikowalność projektów
 • Zakres geograficzny kwalifikowalności
 • Trwałość projektu
 1. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 1)
 • Wytyczne horyzontalne oraz szczegółowe - wprowadzenie
 • Wkład niepieniężny - czyli amortyzacja, wynagrodzenia - wolontariat - specyficzne wymogi zgodnie z odrębnymi przepisami - przykłady
 • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 • Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu
 • Amortyzacja
 • Wynagrodzenia
 • Zakup środków trwałych
 1. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie (część 2)
 • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu
 • Zakup gruntu
 • Zakup nieruchomości zabudowanej
 • Leasing
 • Podatek od towarów i usług
 • Koszty ogólne
 • Pomoc techniczna
 • Mieszkalnictwo
 1. Podatek VAT w projektach
 • Zasady kwalifikowania podatku VAT w korespondencji z art. 86 ustawy o VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie
 • Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu
 • Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29a
 • Przegląd interpretacji ogólnych oraz indywidualnych z problematyki dotacji europejskich
 • Przegląd wyroków WSA i NSA w tematyce podatku VAT w projektach unijnych
 1. Podatek PIT w projektach
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność otrzymująca dotacje - ujęcie podatkowe
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ujęcie podatkowe oraz wyodrębniona ewidencja księgowa u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatek w formach ryczałtowych
 • osoba fizyczna otrzymująca dotacje na założenie działalności gospodarczej - rodzaje dotacji i związane z tym skutki podatkowe w podatku dochodowym od strony przychodów i kosztów podatkowych, kosztów niestanowiących KUP itp.
 • Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z tzw. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnienie wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 - interpretacje oraz przegląd orzecznictwa w tym zakresie
 1. Podatek CIT w projektach
 • Otrzymanie i wpływ dotacji na rachunek bankowy a przychód podatkowy - ewidencja podatkowa przychodów z tytułu dotacji, wyłączenia - najnowsze orzecznictwo w tym zakresie
 • Wydatki z tytułu realizacji projektu a koszty podatkowe - wyłączenia z kosztów podatkowych z art. 16
 • Korekta kosztów wstecz - przegląd najnowszych wyroków sądowych w tym zakresie
 • Jak ująć przychody i koszty z tytułu realizacji projektu w roku podatkowym w deklaracji CIT-8 - dokładna instrukcja krok po kroku na przykładach
 1. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
 • Dokumenty finansowo-księgowe, opisywanie dokumentów księgowych, rodzaje i techniki opisu, opis elektroniczny
 • Dokumenty merytoryczne - wymogi dotyczące archiwizacji dokumentacji, w tym w okresie trwałości projektu
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych i merytorycznych w projekcie - przykład
 1. Kontrola w projekcie unijnym
 • Instytucje, które mogą nas kontrolować z powodu realizacji projektu
 • Kontrola dokumentów na miejscu - jak się przygotować, jakie mamy prawa i obowiązki?
 • Kontrola wewnętrzna - formalna, merytoryczna, finansowa
 • Audyt projektu - kiedy jest obligatoryjny?
 • Kontrola w trakcie realizacji projektu, na koniec realizacji projektu, w okresie trwałości projektu - cechy wspólne i unikatowe
 • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji projektów
 1. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
 • Prezentacja dotacji w bilansie
 • Prezentacja dotacji w rachunku wyników
 • Prezentacja dotacji w innych elementach sprawozdania finansowego jednostki
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora