Przedawnienie wierzytelności - jak się przed nim bronić i jak z niego korzystać

e-kurs
2018-04-10
online
183,27 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Zapraszamy Państwa na e-kurs, który pozwoli pojąć jak bronić się przed firmami, które skupują stare zobowiązania. Firmy te bazują bowiem na naszej nieznajomości prawa regulującego instytucję przedawnienia. Wszyscy - w szczególności przedsiębiorcy, rozliczający ich księgowi, doradcy podatkowi i prawni - powinni bezwzględnie poznać prawo dotyczące przedawnienia, prawa dłużników i wierzycieli oraz procedury pozwalające na unikanie kłopotów i strat.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz

Lekcja 1

Pojęcie i istota przedawnienia w prawie cywilnym

 • Istota przedawnienia
 • Przedmiot przedawnienia wg Kodeksu cywilnego
 • Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
 • Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego

Przedawnienie a zabezpieczenie rzeczowe

 • Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych zastawem
 • Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką
 • Inne ograniczone prawa rzeczowe oraz ich przedawnienie

Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia

 • Ogólne terminy przedawnienia 
 • Szczególne terminy przedawnienia 
 • Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia

Lekcja 2

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. I

 • Roszczenia o zachowek
 • Odsetki
 • Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Roszczenia wynikające z Prawa bankowego.
 • Roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 • Roszczenie o zapłatę kary umownej
 • Roszczenia ubezpieczeniowe
 • Roszczenia z tytułu umów budowlanych
 • Roszczenia wekslowe
 • Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Lekcja 3

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. II

 • Roszczenia z zakresu prawa spółek
 • Roszczenia dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji
 • Roszczenia z tytułu naruszenia patentu
 • Roszczenia z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
 • Roszczenia dotyczące sprzedaży konsumenckiej
 • Roszczenia określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
 • Roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Roszczenia o zwrot kwoty gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Roszczenia o zwrot środków inwestorów objętych systemem rekompensat w obrocie instrumentami finansowymi

Lekcja 4

Przypadki i zagadnienia szczególne - cz. III

 • Roszczenia wynikające z Prawa czekowego
 • Roszczenia wynikające z ustawy o obligacjach
 • Roszczenia wynikające z Prawa pocztowego
 • Roszczenia wynikające z Prawa przewozowego
 • Roszczenia wynikające z międzynarodowego przewozu kolejowego
 • Roszczenia wynikające z Prawa prasowego
 • Roszczenia wynikające z Kodeksu morskiego
 • Przedawnienie w prawie pracy

Pojęcie i istota przedawnienia w prawie pracy

 • Roszczenia pracodawcy oraz terminy ich przedawnienia
 • Roszczenia pracownika i terminy ich przedawnienia
 • Skutki przedawnienia dla stron stosunku pracy

Przedawnienie a zasiedzenie

 • Istota zasiedzenia w prawie cywilnym
 • Przedmiot
 • Przesłanki do zasiedzenia
 • Dobra a zła wiara posiadacza
 • Bieg zasiedzenia
 • Skutki zasiedzenia

Lekcja 5

Ustalenie terminu przedawnienia, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

 • Skracanie lub przedłużanie terminów przedawnienia
 • Zasady liczenia terminów przedawnienia
 • Zawieszenie biegu przedawnienia
 • Przerwanie biegu przedawnienia
 • Czynności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu przedawnienia
 • Czynności nie przerywające biegu przedawnienia

Lekcja 6

Przedawnienie a prekluzja; Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

Przedawnienie a prekluzja

 • Przedawnienie a prekluzja
 • Prekluzja materialna 
 • Prekluzja sądowa 
 • Prekluzja pozasądowa
 • Prekluzja procesowa 

Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

 • Pojęcie i istota przelewu
 • Przedmiot przelewu- wierzytelności, istota, rodzaje, ograniczenia
 • Forma czynności prawnej
 • Strony umowy przelewu
 • Skutki dla stron
 • Dobra wiara dłużnika oraz poręczyciela
 • Wstąpienie w prawa wierzyciela
 • Wierzytelności przedawnione, nieściągalne i kwestionowane jako przedmiot przelewu

Lekcja 7

Przedawnienie należności cywilnoprawnych, a przedawnienie innych zobowiązań

 • Przedawnienie w prawie karnym.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • Przedawnienie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 • Instytucja przedawnienia w prawie administracyjnym.

Lekcja 8

Skutki podatkowe i rachunkowe przedawnienia wierzytelności - ocena z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika

Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności

 • Skutki w podatku dochodowym
 • Skutki w podatku VAT
 • Skutki z punktu widzenia podatku od spadków i darowizn
 • Porównanie skutków podatkowych przedawnienia- prawo europejskie a prawo krajowe

Skutki rachunkowe przedawnienia wierzytelności

 • Księgowanie wierzytelności przedawnionej, jej spłat, ewentualnego umorzenia- z punktu widzenia wierzyciela
 • Księgowanie długu przedawnionego, jego spłat, ewentualnego umorzenia- z punktu widzenia dłużnika
 • Przykłady operacji księgowych dotyczących przedawnionych roszczeń
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora