Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne i podatkowe

szkolenie otwarte
2018-02-07
Warszawa
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Szkolenie opisuje sytuacje typowe związane z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na gruncie obowiązującego prawa, działań koniecznych do przeprowadzenia skutków wynikających z powyższego dla ww. podmiotów, jak też ich relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady przekształceń wraz z ich oceną z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane są ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzględniać będzie również koszty dokonania przekształcenia obejmujące między innymi koszty administracyjne, sądowe, kwalifikowanych jako koszty zewnętrzne, ale i koszty wewnętrzne, wynikające z konieczności dokonania zmian w strukturze kapitałowej, organizacyjnej czy personalnej. 

Szkolenie kierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie finansami, restrukturyzację, organizację i funkcjonowanie, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, księgowych, prawników, innych osób zainteresowanych materiałem.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

TEMAT 1

PRZEDSIĘBIORCY - PODMIOTY PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIOM

 1. Typy przedsiębiorców - ogólna charakterystyka.

 2. Wymagania formalne funkcjonowania.

 3. Elementy prawa administracyjnego, koncesje, zezwolenia, inne ograniczenia.

TEMAT 2

PRZEKSZTAŁCENIA PRAWNE NA PODSTAWIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

 1. Przekształcenia prawne a przekształcenia gospodarcze.

 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego.

 3. Opis procedury przekształcenia spółek prawa handlowego:

 • ogólny opis procedury, ograniczenia i możliwości,

 • specyfika przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową,

 • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,

 • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową,

 • specyfika przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową.

 1. Skutki prawne przekształceń w poszczególnych dziedzinach prawa.

TEMAT 3

SKUTKI PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 1. Sukcesja ogólna wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej.

 2. Sukcesja w zakresie NIP.

 3. Skutki przekształcenia w rejestrze statystycznym REGON.

 4. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku VAT.

 5. Podatek PCC w przypadku przekształcenia.

 6. Zmiana statusu podatnika podatku dochodowego i jej skutki.

 7. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku dochodowym.

 8. Problematyka kapitalizacji rezerw - skutki dla spółki oraz wspólników.

 9. Optymalizacja podatkowa oraz ograniczenie niekorzystnych skutków potencjalnego opodatkowania niepodzielonych zysków.

 10. Straty podatkowe lat ubiegłych spółki przekształcanej oraz możliwości ich dalszego odliczenia.

 11. Porównanie skutków podatkowych i finansowych dla różnych form transformacji.

 12. Optymalizacja rozwiązań podatkowych dla różnych form przekształceń.

 13. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 4

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ

 1. Specyfika formalno-prawna przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

 2. Zmiana pozycji wspólników spółki w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

 3. Zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym w latach 2014-2015.

 4. Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy podatku dochodowego.

 5. Specyficzna sytuacja spółki i wspólników w spółce.

 6. Skutki podatkowe - dla spółki i wspólników.

 7. Problematyka niepodzielonych zysków oraz metody ograniczenia niekorzystnych skutków podatkowych.

 8. Straty lat ubiegłych spółki oraz wspólników. Możliwość odliczenia strat w kolejnych latach.

 9. Optymalizacja prawna i podatkowa w spółce osobowej - na przykładzie spółki komandytowej.

 10. Studium przypadku, ocena skutków, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 5

SPECYFICZNE PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ

 1. Przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.:

 • opis procedury prawnej,

 • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.

 1. Przekształcenie działalności przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.

 • opis procedury prawnej,

 • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.

 1. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 6

PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARCZE ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW

 1. Podstawy prawne transakcji kwalifikowanych jako przekształcenia gospodarcze.

 2. Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i założenie spółki.

 3. Transakcje dotyczące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:

 • kwalifikacja cywilistyczna i podatkowa przedmiotu transakcji jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

 • warunki prawidłowej realizacji transakcji dotyczącej przedsiębiorstwa,

 • sprzedaż przedsiębiorstwa a jego wniesienie jako aportu do spółki,

 • skutki prawne transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

 1. Aport majątku nie będącego przedsiębiorstwem. Ocena i porównanie do transakcji obejmującej przedsiębiorstwo.

 2. Porównanie i ocena skutków podatkowych:

 • zasady amortyzacji majątku nabytego przez spółkę,

 • skutki w podatku dochodowym oraz podatku VAT,

 • podatek PCC,

 • obowiązki dokumentacyjne,

 • odpowiedzialność zbywcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe,

 1. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 7

KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZEKSZTAŁCENIOWEGO

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora