Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

e-kurs
2018-03-28
online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w e-kursie: Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Program kursu w pełni pokrywa się z zakresem egzaminu, który był przed deregulacją wymagany dla uzyskania certyfikatu księgowego. Kurs został napisany przez specjalistów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych - wszyscy Autorzy to znani w swoich dziedzinach specjaliści, trenerzy i twórcy wielu podręczników, opracowań i kursów.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

 

Organizator: Podatki biz

Lekcja 1
Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego
- przygotowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych po deregulacji, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto może świadczyć usługi księgowe? co trzeba umieć? ubezpieczenie OC

Lekcja 2
Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
-  teoretyczne podstawy rachunkowości, podstawowe pojęcia rachunkowości, podstawowe cechy jakościowe rachunkowości, nadrzędne zasady rachunkowości, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości, organizacja rachunkowości jednostki

Lekcja 3
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych, ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych), stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Lekcja 4
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
- metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych, wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny,

Lekcja 5 i 6
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - część 1 i 2
- dotyczących rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości aktywów, kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne), zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych

Lekcja 7 i 8
Zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych - część 3 i 4
- dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty), pozostałe rozliczenia (m.in. leasing, ewidencja wynagrodzeń, różnice kursowe itd.)

Lekcja 9
Zdarzenia powstałe po dniu bilansowym

Lekcja 10
Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności,  przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość

Lekcja 11
Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe

Lekcja 12
Podział i rozliczenie wyniku finansowego

Lekcja 13
Sprawozdania finansowe
- ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego, w tym:  bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki, tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Lekcja 14
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Lekcja 15
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 1
- porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej, pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji, koszty wytworzenia produktów, metody kalkulacji kosztu jednostkowego,

Lekcja 16
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej - część 2
- koszty produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych)

Lekcja 17
Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Lekcja 18
Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne
- pojęcie podatku, system podatków w Polsce, organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających

Lekcja 19
Podatki pośrednie - część 1
- podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia,

Lekcja 20
Podatki pośrednie - część 2
- podatek od towarów i usług - odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne)

Lekcja 21
Podatki pośrednie - część 3
- podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).

Lekcja 22
Podatki bezpośrednie - część 1
- podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe)

Lekcja 23
Podatki bezpośrednie - część 2
- podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej)

Lekcja 24
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 1
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi),

Lekcja 25
Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego - część 2
- opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki), opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia), zakres władztwa podatkowego gmin.

Lekcja 26
Ubezpieczenia społeczne - część 1
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru

Lekcja 27
Ubezpieczenia społeczne - część 2
- zasady, tryb i terminy:  zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Lekcja 28
Ubezpieczenia społeczne - część 3
- zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

Lekcja 29
Podstawy prawa pracy
- stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika

Lekcja 30
Podstawy prawa cywilnego
- przepisy ogólne prawa cywilnego: formy wymagane dla ważności czynności prawnych, terminy, przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania.

Lekcja 31
Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
- podstawowe pojęcia, powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne) podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)

Lekcja 32
Podsumowanie
rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora