Zawieranie umów w obrocie gospodarczym

szkolenie otwarte
2018-02-27
Katowice
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz znajdywania "pułapek" w tekstach umów stanowiących zagrożenie dla przedsiębiorcy. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną wzory postanowień umownych zabezpieczających interesy przedsiębiorców oraz zabezpieczających zapłatę wymagalnych wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów. Istotną część szkolenia stanowić będzie redagowanie zapisów umów oraz zabezpieczeń ich wykonania.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

1. Zasady zawierania umów

a) zasada swobody umów

b) przedmiotowo i podmiotowo istotne postanowienia umów

c) niedozwolone postanowienia umowne

d) różnice dotyczące obrotu profesjonalnego i obrotu z udziałem konsumentów (klauzule abuzywne)

2. Sposoby zawarcia umów

a) list intencyjny

b) negocjacje

c) oferta i jej przyjęcie

d) przetarg

e) aukcja

3. Reprezentacja stron przy zawieraniu umów

a) ustalenie osób uprawnionych do reprezentacji

b) weryfikacja pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorców

c) problem umów zawieranych z osobami pozostającymi w związku małżeńskim

d) potwierdzenia umów zawartych z wadliwą reprezentacją

4. Forma umowy i skutki jej niezachowania

a) umowa ustna

b) umowa pisemna

c) umowa z notarialnie poświadczonym podpisem

d) umowa notarialna

5. Ogólne warunki umów i ich znaczenie

6. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - sposób uregulowania odsetek od nieterminowych płatności

7. Odpowiedzialność za nienależyte wykonania umowy

a) dpowiedzialność ustawowa i jej zasady

b) odpowiedzialność umowna

c) kara umowna jako szczególny rodzaj odpowiedzialności

8. Szczególne rodzaje umów

a) umowa ramowa

b) umowa przedwstępna

9. Dodatkowe klauzule umowne

a) zaliczka i zadatek (omówienie różnic)

b) prawo powstrzymania się z wykonaniem zobowiązania

c) umowne prawo odstąpienia

d) klauzule dotyczące czasu trwania umowy i jej przedłużenia

e) zakaz konkurencji

f) zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa

g) zakaz cesji wierzytelności

h) określenie podstaw odstąpienia od umowy

i) wybór sądu

j) kaucja gwarancyjna

10. Zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

a) gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa

b) dobrowolne poddanie się egzekucji

c) weksel in blanco

d) poręczenie

e) zabezpieczenia rzeczowe

- zastrzeżenie prawa własności

- hipoteka

- zastaw

- przelew na zabezpieczenie

- przewłaszczenie na zabezpieczenie

11. Rękojmia i gwarancja - omówienie różnic i zasad odpowiedzialności

12. Poszczególne typy umów

a) umowa sprzedaży

b) umowa o dzieło

c) umowa o roboty budowlane

d) umowa zlecenia

e) umowa najmu

f) umowa przeniesienia praw autorskich

g) umowa przelewu wierzytelności

13. Terminy przedawnienia roszczeń oraz sposoby przerwania biegu przedawnienia.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora