Na niniejszej stronie dostępne są dwa regulaminy. Pierwszy dotyczy zasad korzystania z platformy educationis.pl, a drugi zawiera zapisy określające warunki sprzedaży karnetów zniżkowych wraz z kwestiami dotyczącymi ich zwrotów czy reklamacji:REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUCATIONIS

 

§ 1 Definicje

 1. Karnet zniżkowy- instrument w formie fizycznej lub elektronicznej uprawniający jego posiadacza do zniżek na szkolenia Partnerów dostępnych na Platformie przez czas ważności karnetu (dalej: Karnet).

 2. Oferta Partnera- oferta szkoleniowa dostarczana i sprzedawana przez Partnera, a dostępna do przeglądania za pośrednictwem Platformy dla Użytkownika.

 3. Partner- niezwiązana z TaxNet osoba trzecia dostarczająca ofertę szkoleniową Partnera dostępną za pośrednictwem Platformy.

 4. Platforma Educationis- platforma internetowa dostępna pod adresem https://educationis.pl umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie i wyszukiwanie ofert szkoleniowych Partnerów oraz zakup karnetów zniżkowych (dalej: Platforma).

 5. Posiadacz Karnetu- osoba faktycznie dysponująca Karnetem w celu jego realizacji.

 6. Operator- właściciel Platformy i Sprzedawca Karnetów działający pod firmą TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Młyńska 13A (dalej: TaxNet).

 7. Użytkownik- każda osoba przeglądająca Ofertę Partnera za pośrednictwem Platformy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy dostępnej pod adresem https://educationis.pl, której właścicielem jest TaxNet Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Młyńska 13A, NIP: 6462504471, REGON: 27746313600000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000197413.

 2. Operator dostarcza platformę internetową umożliwiającą:

 • wyszukiwanie ofert szkoleniowych Partnerów,

 • zakup karnetów zniżkowych uprawniających do zniżek na szkolenia Partnerów w wysokości ustalanej przez poszczególnych Partnerów.

 1. Operator nie prowadzi sprzedaży oferty szkoleniowej Partnera, a zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Karnetów.

 2. Użytkownik korzystając z Oferty Partnera dostępnej za pośrednictwem Platformy zawiera umowę z Partnerem.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z Platformy.

 4. Operator wprowadza i aktualizuje dostępną na Platformie Ofertę Partnera na podstawie dostarczanych przez Partnera informacji.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Ofercie Partnera, o których niezwłocznie poinformuje:

 • Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na Platformie,

 • Posiadaczy Karnetów, którzy zgłosili chęć skorzystania z Oferty Partnera, której zmiana dotyczy bezpośrednio: poprzez podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

§ 3 Warunki korzystania z Platformy

 1. Operator wykonuje obowiązki wynikające z prowadzenia Platformy z zachowaniem należytej staranności.

 2. Korzystając z Platformy Użytkownik zapewnia, że:

 • podane przez niego informacje podczas zakupu Karnetu są prawdziwe i kompletne,

 • przesłane przez niego Treści nie naruszają przepisów niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa,

 • nie korzysta z niedozwolonych narzędzi służących próbie obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próbie uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika oraz nie prowadzi monitorowania sieci w jakikolwiek sposób powodujący przechwytywanie danych nieprzeznaczonych dla niego,

 • nie kopiuje i nie korzysta z Treści Użytkownika w celach komercyjnych.

 

§ 4 Treści Użytkownika

 1. Platforma może dostarczać Użytkownikom możliwość przesyłania opinii, ocen, wiadomości, plików, obrazów oraz innych treści (dalej: Treści) za pośrednictwem forów, formularzy, ankiet oraz innych metod komunikacji udostępnianych w ramach Platformy.

 2. Treści Użytkownika mogą pojawić się na Platformie po zatwierdzeniu przez Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub niepublikowania Treści Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz z innych ważnych przyczyn.

 3. Treści Użytkownika nie mogą:

 • naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub obowiązującego prawa, w szczególności praw osób trzecich;

 • zawierać odnośników do innych serwisów internetowych;

 • zawierać reklam, cenników, ogłoszeń, ofert, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów pocztowych oraz innych form danych kontaktowych;

 • posiadać charakteru zniesławiającego, oczerniającego lub szykanującego jakąkolwiek osobę;

 • zawierać treści obraźliwych, pornograficznych, dyskryminujących, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, powszechnie uznanych za wulgarne lub propagujące przemoc;

 • być fałszywe, wprowadzać w błąd;

 • zawierać szkodliwej dla stabilności działania Platformy zawartości,w szczególności wirusów komputerowych.

 1. W przypadku gdy Treść Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa), z chwilą zamieszczenia Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Treści Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Ustawie. Użytkownik zezwala na udzielanie dalszych licencji przez Sprzedającego na tych samych polach eksploatacji.

 2. Użytkownik zezwala Operatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich od Treści Użytkownika oraz udziela Operatorowi prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich od Treści Użytkownika osobom trzecim.

 3. Z chwilą zamieszczenia Treści Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści oraz upoważnia Operatora do ich wykonywania w jego imieniu.

 4. Użytkownik zamieszczając Treści wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu w zakładce Regulamin dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/regulamin . Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od chwili udostępnienia zmienionej treści regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.


 

Tychy, 09.05.2017


 


REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ZNIŻKOWYCH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży Karnetów zniżkowych dostępnych pod adresem https://educationis.pl .

 2. Zastosowane w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dane kontaktowe
 2. TaxNet Spółka z o.o.
  ul. Młyńska 13A
  43-100 Tychy
  e-mail: bok@educationis.pl
  tel.: 32 327-51-01

 1. Karnet zniżkowy- będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym instrument w formie fizycznej lub elektronicznej uprawniający Kupującego do zniżek na szkolenia Partnerów dostępnych na Platformie przez czas ważności karnetu (dalej: Karnet).
  W formie fizycznej karnet ma postać karty zawierającej określone informacje w szczególności datę ważności, numer seryjny oraz oznaczenie Kupującego. W formie elektronicznej Karnet to ciąg znaków identyfikujących Kupującego oraz okres ważności Karnetu.

 2. Klient- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący- zarówno Konsument, jak i Klient.

 5. Miejsce wydania rzeczy- adres pocztowy wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 6. Partner- niezwiązana ze Sprzedającym osoba trzecia dostarczająca ofertę szkoleniową Partnera dostępną za pośrednictwem Platformy. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży oferty szkoleniowej Partnera, a zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Karnetów.

 7. Platforma Educationis- platforma internetowa dostępna pod adresem https://educationis.pl umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie i wyszukiwanie ofert szkoleniowych Partnerów oraz zakup karnetów zniżkowych (dalej: Platforma).

 8. Posiadacz Karnetu- osoba faktycznie dysponująca Karnetem w celu jego realizacji.

 9. Sprzedający:

  TaxNet Spółka z o.o.
  ul. Młyńska 13A
  43-100 Tychy
  NIP: 6462504471, REGON: 27746313600000
  KRS pod numerem: 0000197413
  KONTO BANKOWE: 98 2490 0005 0000 4530 9882 3955

 1. Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy określające jednoznacznie: ilość Karnetów, rodzaj dostawy i sposób płatności, miejsce wydania rzeczy oraz dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

 3. Cena Karnetu wyrażona jest w polskiej walucie i jest ceną brutto.

 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia i niniejszego regulaminu w wersji pdf.

 

§ 2 Nabycie Karnetu

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien co najmniej:

  1. dodać Karnet do koszyka,

  2. wybrać rodzaj dostawy,

  3. wybrać sposób płatności,

  4. wskazać miejsce wydania rzeczy,

  5. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdź zamówienie”.

 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail następuje wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej zamówienie, o której mowa w §1 pkt 6.

 5. Realizacja zamówienia Kupującego następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 6. Wysłanie Karnetu następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż 5 dni po realizacji zamówienia.

 7. Karnet dostarczany jest pod wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia miejsce wydania rzeczy.

 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej wysyłana na adres e-mail Kupującego. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3 Realizacja Karnetu

 1. Termin ważności Karnetu wynosi 24 miesiące od dnia aktywacji. Aktywacja karnetu następuje w dniu jego zakupu, czego potwierdzeniem jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail informująca o aktywacji karnetu oraz zawierająca numer seryjny karnetu.

 2. Karnet uprawnia do zniżek w wysokości od 5% do 25% na szkolenia oferowane przez Partnerów Sprzedającego. Oferta szkoleniowa wraz z wysokością przyznanej zniżki dostępna jest na Platformie. Wysokość zniżki ustala Partner.

 3. Z jednego Karnetu zakupionego przez Klienta mogą korzystać pracownicy Klienta.

 4. Z Karnetu zakupionego przez Konsumenta mogą korzystać osoby bliskie Konsumenta.

 5. Z konkretnego Karnetu na konkretnym szkoleniu objętym zniżką może skorzystać tylko jedna osoba.

 6. Wszystkie Karnety sprzedawane przez Sprzedającego można zrealizować tylko u Partnera.

 7. W celu udziału w szkoleniu Partnera objętym zniżką dla Posiadacza Karnetu należy posiadać ważny Karnet oraz przedstawić Partnerowi jego numer seryjny w celu weryfikacji.

 8. Stroną, z którą Posiadacz Karnetu zawiera umowę w przypadku realizacji Karnetu jest Partner.

 9. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie zniżki na ofertę szkoleniową Partnera posiadaczowi Karnetu jest Partner.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady wobec Kupującego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 i następnych.

 2. Kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedającego (TaxNet Sp. z o.o., ul. Młyńska 13A 43-100 Tychy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@educationis.pl wskazując powód reklamacji oraz dane kontaktowe Kupującego w szczególności adres pocztowy, telefon, adres e-mail.

 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Karnetu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, na formularzu dostępnym pod adresem https://educationis.pl/upload/files/formularz_odstapienie.pdf lub w innej formie zgodnej z ustawą o Prawach konsumenta.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Karnet Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karnetu przed jego upływem.

 6. Konsument odsyła Karnet na własny koszt i ryzyko.

 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Poprzez realizację Karnetu w terminie, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie tym samym zrzekając się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Karnetu.

 

§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych () oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (). Dane osobowe Kupujących przekazywane w trakcie składania zamówienia przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia. Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu w zakładce Regulamin dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/regulamin . Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od chwili udostępnienia zmienionej treści regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W tym celu Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL . W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Tychy, 09.05.2017