§ 1 Definicje

 1. Karnet zniżkowy- instrument w formie fizycznej lub elektronicznej uprawniający jego posiadacza do zniżek na szkolenia Partnerów dostępnych na Platformie przez czas ważności karnetu (dalej: Karnet).

 2. Oferta Partnera- oferta szkoleniowa dostarczana i sprzedawana przez Partnera, a dostępna do przeglądania za pośrednictwem Platformy dla Użytkownika.

 3. Partner- niezwiązana z TaxNet osoba trzecia dostarczająca ofertę szkoleniową Partnera dostępną za pośrednictwem Platformy.

 4. Platforma Educationis- platforma internetowa dostępna pod adresem https://educationis.pl umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie i wyszukiwanie ofert szkoleniowych Partnerów oraz zakup karnetów zniżkowych (dalej: Platforma).

 5. Posiadacz Karnetu- osoba faktycznie dysponująca Karnetem w celu jego realizacji.

 6. Operator- właściciel Platformy i Sprzedawca Karnetów działający pod firmą TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Młyńska 13A (dalej: TaxNet).

 7. Użytkownik- każda osoba przeglądająca Ofertę Partnera za pośrednictwem Platformy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy dostępnej pod adresem https://educationis.pl, której właścicielem jest TaxNet Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Młyńska 13A, NIP: 6462504471, REGON: 27746313600000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000197413.

 2. Operator dostarcza platformę internetową umożliwiającą:

 • wyszukiwanie ofert szkoleniowych Partnerów,

 • zakup karnetów zniżkowych uprawniających do zniżek na szkolenia Partnerów w wysokości ustalanej przez poszczególnych Partnerów.

 1. Operator nie prowadzi sprzedaży oferty szkoleniowej Partnera, a zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Karnetów.

 2. Użytkownik korzystając z Oferty Partnera dostępnej za pośrednictwem Platformy zawiera umowę z Partnerem.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z Platformy.

 4. Operator wprowadza i aktualizuje dostępną na Platformie Ofertę Partnera na podstawie dostarczanych przez Partnera informacji.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Ofercie Partnera, o których niezwłocznie poinformuje:

 • Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na Platformie,

 • Posiadaczy Karnetów, którzy zgłosili chęć skorzystania z Oferty Partnera, której zmiana dotyczy bezpośrednio: poprzez podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

§ 3 Warunki korzystania z Platformy

 1. Operator wykonuje obowiązki wynikające z prowadzenia Platformy z zachowaniem należytej staranności.

 2. Korzystając z Platformy Użytkownik zapewnia, że:

 • podane przez niego informacje podczas zakupu Karnetu są prawdziwe i kompletne,

 • przesłane przez niego Treści nie naruszają przepisów niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa,

 • nie korzysta z niedozwolonych narzędzi służących próbie obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próbie uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika oraz nie prowadzi monitorowania sieci w jakikolwiek sposób powodujący przechwytywanie danych nieprzeznaczonych dla niego,

 • nie kopiuje i nie korzysta z Treści Użytkownika w celach komercyjnych.

 

§ 4 Treści Użytkownika

 1. Platforma może dostarczać Użytkownikom możliwość przesyłania opinii, ocen, wiadomości, plików, obrazów oraz innych treści (dalej: Treści) za pośrednictwem forów, formularzy, ankiet oraz innych metod komunikacji udostępnianych w ramach Platformy.

 2. Treści Użytkownika mogą pojawić się na Platformie po zatwierdzeniu przez Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub niepublikowania Treści Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz z innych ważnych przyczyn.

 3. Treści Użytkownika nie mogą:

 • naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub obowiązującego prawa, w szczególności praw osób trzecich;

 • zawierać odnośników do innych serwisów internetowych;

 • zawierać reklam, cenników, ogłoszeń, ofert, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów pocztowych oraz innych form danych kontaktowych;

 • posiadać charakteru zniesławiającego, oczerniającego lub szykanującego jakąkolwiek osobę;

 • zawierać treści obraźliwych, pornograficznych, dyskryminujących, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, powszechnie uznanych za wulgarne lub propagujące przemoc;

 • być fałszywe, wprowadzać w błąd;

 • zawierać szkodliwej dla stabilności działania Platformy zawartości,w szczególności wirusów komputerowych.

 1. W przypadku gdy Treść Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa), z chwilą zamieszczenia Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Treści Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Ustawie. Użytkownik zezwala na udzielanie dalszych licencji przez Sprzedającego na tych samych polach eksploatacji.

 2. Użytkownik zezwala Operatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich od Treści Użytkownika oraz udziela Operatorowi prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich od Treści Użytkownika osobom trzecim.

 3. Z chwilą zamieszczenia Treści Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści oraz upoważnia Operatora do ich wykonywania w jego imieniu.

 4. Użytkownik zamieszczając Treści wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu w zakładce Regulamin dostępnej pod adresem https://educationis.pl/pl/regulamin . Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od chwili udostępnienia zmienionej treści regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.


 

Tychy, 09.05.2017